👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت خلاصه کتاب اصول و مباني تربيت بدني تالیف دکتر حسن خلجی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت خلاصه کتاب اصول و مباني تربيت بدني تالیف دکتر حسن خلجی

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب اصول و مباني تربيت بدني تالیف دکتر حسن خلجی،

در قالب ppt و در 195 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: مفاهيم حركت، بازي، تربيت‌ بدني و ورزش

تعاريف تربيت‌ بدني و ورزش در تمدن هاي اوليه 

نظرات سقراط درباره تربيت بدني

نظرات افلاطون درباره تربيت بدني

تعاريف تربيت‌بدني و ورزش در قرون وسطي

تعاريف تربيت‌بدني و ورزش بعد از نوزايش غرب

ديدگاه فلاسفه حسي و تجربي اروپا در قرن هفدهم درباره تربيت بدني (مانند اگوست كنت، جان لاك و ...)

ديدگاه عقليون درباره تربيت بدني (دكارت)

ديدگاه ماديون درباره تربيت بدني

تعريف تربيت‌بدني و ورزش در مكتب وحي

ظهورحركت و جنبش در طول حيات آدمي:

1. حركات بازتابي 

2. حركات بنيادي 

3. توانايي هاي ادراكي ـ حركتي 

4. توانايي هاي جسماني 

5. حركات مهارتي 

ورزش

تعريف ورزش از نظركواكلي

انواع ورزش

بازي

فصل دوم: تربيت‌بدني و رابطه آن با علوم 

طبقه‌بندي علوم

طبقه‌بندي علوم از نظرارسطو

طبقه‌بندي علوم از نظر ابوعلي سينا

طبقه‌بندي علوم از نظرآمير

جايگاه ترِبيت‌بدني و ورزش در علوم

علل قرارگرفتن تربيت‌بدني و ورزش در علوم انساني 

تربيت‌بدني چيست 

رشتة تربيت‌بدني و ورزش

حوزه هاي وابسته تربيت بدني

فصل سوم: شناخت اصول و مباني تربيت‌بدني

منابع اصول تربيت بدني

اصول چيست

نحوه عملكرد اصول

تغييرپذيري اصول

تعريف اصول تربيت‌بدني 

فصل چهارم: شناخت انسان و مكاتب تعليم و تربيت 

ضرورت شناخت انسان

تعريف لغوي انسان‌

تعريف اصطلاحي انسان

رابطة متقابل روح و بدن  

چگونگي و ويژگي هاي انسان:

الف) علم يا آگاهي انسان

ب) ميل يا گرايش

ج) اختيار يا آزادي

د) قدرت يا توانايي 

هـ) تحول‌پذيري شخصيت

انسان از ديدگاه مكاتب غربي 

ايده‌آليسم

مباني تربيتي ايده‌آليسم

تربيت‌بدني از ديدگاه ايده‌آليسم

نقد و ارزيابي ايده‌آليسم

رئاليسم

جهان و هستي از ديدگاه رئاليسم

ماهيت دانش و معرفت از ديدگاه رئاليسم 

ملاك ارزش ها از ديدگاه رئاليسم 

مباني تربيتي رئاليسم

نقش مدرسه

برنامة درسي

تربيت‌بدني از ديدگاه فلسفة رئاليسم

نقد و ارزيابي رئاليسم 

پراگماتيسم

مباني فلسفي پراگماتيسم

جهان و هستي از ديدگاه پراگماتيسم

ماهيت معرفت از ديدگاه پراگماتيسم 

ملاك ارزشها از ديدگاه پراگماتيسم 

مباني تربيتي پراگماتيسم    

تعريف تربيت

هدف تعليم و تربيت

تربيت‌بدني و پراگماتيسم

ارزيابي و نقد پراگماتيسم

رئاليسم اسلامي

جهان و هستي از ديدگاه رئاليسم اسلامي

ماهيت معرفت از ديدگاه رئاليسم اسلامي 

ملاك ارزش ها از ديدگاه رئاليسم اسلامي

مباني تربيت رئاليسم اسلامي

تربيت‌بدني و رئاليسم اسلامي

فصل پنجم: اهداف تربيت‌بدني و ورزش 

منظور از اهداف چيست؟

آرمان چيست

هدف زندگي چيست؟

ضرورت وجود اهداف در تربيت‌بدني و ورزش

اهداف تعليم و تربيت:

1- تكامل جسماني

2- تكامل رواني ـ حركتي

3- تكامل شناختي

4-  تكامل عاطفي 

5- تكامل اخلاقي 

اهداف توسعة جسماني

هدف تكامل حركتي

هدف تكامل شناختي

هدف تكامل عاطفي

هدف تكامل اخلاقي

فصل ششم: تربيت‌بدني و تاريخ 

تاريخ 

تعريف استاد مطهري از تاريخ، 

از تاريخ چه درس هايي مي‌توان آموخت؟

ديدگاه هاي مختلف در فلسفه نظري تاريخ

ديدگاه هگل در باره پرسشهاي بنيادي فلسفه نطري تاريخ

ديدگاه ماركس در باره پرسشهاي بنيادي فلسفه نطري تاريخ

ديدگاه اسلام در باره پرسشهاي بنيادي فلسفه نطري تاريخ

تربيت‌بدني و ورزش در جوامع مدني قديم 

تربيت‌بدني و ورزش در يونان باستان

تربيت‌بدني و ورزش در روم 

تربيت‌بدني و ورزش در مصر باستان

تربيت‌بدني و ورزش در چين باستان 

تربيت‌بدني و ورزش در ايران باستان

تربيت‌بدني و ورزش در قرون وسطي

تربيت‌بدني و ورزش در دورة فئوداليسم

تربيت‌بدني و ورزش در دورة نوزايش غرب (رنسانس)

تربيت‌بدني و ورزش بعد از نوزايش (در كشورهاي غربي)

تربيت‌بدني و ورزش در ايران پس از اسلام 

تربيت‌بدني و ورزش در عهد تيموريان‌ 

تربيت‌بدني در عهد صفويه

تربيت‌بدني و ورزش در زمان قاجاريه

تربيت‌بدني و ورزش در دورة پهلوي 

مشخصات ورزش و تربيت‌بدني در دوره پهلوي

مختصري بر تربيت‌بدني در عصر جمهوري اسلامي

فصل هفتم: نقش تربيت‌ بدني در تعليم و تربيت 

مفهوم تعليم و تربيت

قلمروهاي تعليم و تربيت

تربيت‌ بدني و ارتباط آن با تعليم و تربيت

حوزة شناختي

قلمرو احساسي (عاطفي)

حوزة رواني- حركتي  

فصل هشتم: نقش تربيت‌ بدني در مسائل زيستي ـ رواني ـ اجتماعي 

فوايد زيست‌ شناختي فعاليت هاي جسماني  

اثر ساختاري فعاليت هاي بدني 

اثركاركردي فعاليت هاي بدني

اثر بهداشتي فعاليت هاي بدني

اثر درماني فعاليت هاي بدني

فوايد روان‌ شناختي فعاليت هاي جسماني

فوايد روان‌ شناختي فعاليت هاي جسماني

فوايد اجتماعي فعاليتهاي جسماني

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق شبکه هاي عصبي و الگوريتم هاي ژنتيک در تجارت تحقیق ساختار برگ ها پاورپوینت استفاده از کامپوزیت های FRP در ساخت بهسازی و تقویت سازه ها پاورپوینت پوشش دادن قالب ماهیچه پاورپوینت خدمات درمانی و بیمارستان ها